Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Juridisch Adviesbureau Schenk [JAS]
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die worden gegeven aan JAS en voorts op alle werkzaamheden die daaruit voortvloeien en/ of daarmee verband houden. Afwijking van deze algemene voorwaarden is uitsluitend mogelijk wanneer dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
 2. Een opdracht wordt immer schriftelijk aangegaan. De opdrachtgever vult daartoe een door JAS verstrekt opdrachtformulier in. De door u verstrekte persoonsgegevens worden gebruikt ten behoeve van het contact tussen u en JAS.
  Indien het nodig is dat uw gegevens anderen bereikt – zoals de wederpartij –  dan zal dit eerst altijd met u worden gecommuniceerd.
 3. Een opdracht dient door JAS te worden aanvaard, daar er anders geen overeenkomst is afgesloten.
 4. Opdrachtgever is gehouden om JAS tijdig alle informatie, documenten en bewijsstukken te verstrekken die JAS nodig heeft voor een goede uitvoering van de opdracht. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de aan JAS ter beschikking gestelde informatie, documenten en bewijsstukken. Dit geldt ook indien deze stukken van derden afkomstig zijn.
 5. Indien JAS conceptbrieven ter beschikking stelt aan opdrachtgever, wordt opdrachtgever geacht alle relevante informatie, met name de feitelijkheden en de volledige adressering, op correctheid te controleren.
 6. JAS kan na overleg met opdrachtgever voor bepaalde werkzaamheden derden inschakelen. De kosten daarvan zijn voor rekening van opdrachtgever. JAS is niet aansprakelijk voor fouten en/of  tekortkomingen van die derden.
 7. Anderen dan de opdrachtgever of diens onderneming hebben geen recht op de overeengekomen werkzaamheden. Opdrachtgever vrijwaart JAS voor alle aanspraken van derden, de kosten voor juridische bijstand daaronder begrepen, die op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden voor opdrachtgever verricht.
 8. Indien opdrachtgever advies van JAS negeert, of niet opvolgt, dan wel anderszins in gaat tegen het advies, waaronder ook vertraging in de afwikkeling begrepen kan worden, kan dit handelen van de opdrachtgever niet leiden tot enige aansprakelijkheid van JAS.
 9. Iedere aansprakelijkheid van JAS is beperkt tot het bedrag dat in voorkomend geval uit hoofde van de gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van het door de opdrachtgever terzake van de opdracht aan JAS voldane en/of verschuldigde honorarium.
 10. Tenzij anders overeengekomen, zal JAS het honorarium voor de werkzaamheden berekenen aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het overeengekomen uurtarief. Reiskosten, verschotten en onkosten zijn niet inbegrepen en worden dus afzonderlijk in rekening gebracht. Het uurtarief en onkosten worden vermeerderd met omzetbelasting (BTW).
 11. De door de opdrachtgever aan JAS verschuldigde bedragen worden maandelijks aan de opdrachtgever gedeclareerd. JAS is gerechtigd de werkzaamheden tussentijds en/ of bij voorschot in rekening te brengen.
  Betaling van declaraties dient te geschieden binnen acht dagen na factuurdatum, zonder aftrek, korting of verrekening.
  Bij gebreke van tijdige betaling is JAS gerechtigd om over het uitstaande factuurbedrag de wettelijke rente in rekening te brengen. Indien de betalingstermijn met 30 dagen of meer wordt overschreden, wordt de klant administratiekosten in rekening gebracht. Indien na 35 dagen betaling nog steeds niet is ontvangen en er ook geen regeling is getroffen, wordt de vordering overgedragen aan Blume Stolker & Roel, gerechtsdeurwaarders te Den Haag.
 12. De overeenkomst tussen de opdrachtgever en JAS is onderworpen aan Nederlands recht.